Dank aan DSB en Datasur voor donatie

Het team van het Herstelplan Zorg (HPZ) zal samen met u de gezondheidszorg in ons geliefd Suriname naar een (gezond) hoger niveau tillen: een ultieme wens die in elke Surinamer huist. Om daar te komen hebben wij ook de bijdrage van bedrijven nodig. De ontwikkelingen in de wereld hebben eveneens de nodige impact op de Surinaamse economie. De schaarse middelen maken het doen realiseren van het HPZ plan een ware uitdaging. Wij zijn blij dat een aantal van u binnen afzienbare tijd gereageerd heeft op onze oproep voor de behoefte aan verschillende middelen voor dit plan. Daarom richten wij een speciaal woord van dank aan twee sponsors. Uiteraard hopen wij dat dit het begin is en meerdere bedrijven zich geroepen zullen voelen om ons te ondersteunen voor het slagen van dit plan. 

Datasur

Datasur heeft gratis zijn diensten in de vorm van ICT ondersteuning geboden waardoor wij met trots de website van HPZ aan u kunnen presenteren (hpz.sr). Hierdoor zijn wij online aanwezig en kunt u ons contacten met slechts 1 muisklik, 24/7. Het beschikken over een website is dé manier om u allen op een snelle manier te informeren over de voortgang van het Herstelplan Zorg. Onze grondige dank aan Datasur!

DSB

Om succesvol te opereren en resultaten te behalen, heeft het team van HPZ de juiste middelen nodig. Er is een tekort aan kantoorbenodigdheden. DSB heeft ingespeeld op deze behoefte door een beamer en een printer aan het HPZ team te schenken. Het behoeft geen nader betoog dat deze apparaten van onschatbare waarde en een ware aanvulling zijn om invulling te kunnen geven aan het realiseren van de doelstellingen. Wij danken DSB hartelijk voor deze bijdrage

PROGRAMMA OPRICHTEN PUBLIC HEALTH AUTORITEIT SURINAME (PHAS)


Doel van dit programma is om het huidige Bureau Openbare Gezondheid om te vormen tot de Public Health Autoriteit Suriname (PHAS). Dit wordt een dynamisch volksgezondheids instituut waar Surinamers trots op zijn.

De belangrijkste taken van dit instituut:

  • Het ministerie van Volksgezondheid voorzien van strategische informatie
  • Effectief gezondheidsprogramma’s uitvoeren
  • Samenwerkingsverbanden aangaan met internationale wetenschappers
  • Door middel van proactieve benadering, dataverzameling en analyse en het opzetten van preventieve gezondheidsprogramma’s het in kaart brengen, beschermen en verbeteren van de algemene gezondheid.

PROGRAMMA MODERNISERING ZORGTECHNOLOGIE


Moderne gezondheidszorg is voor een deel afhankelijk van goed functionerende apparaten in o.a. de ziekenhuizen. In dit programma wordt een inventarisatie gemaakt van de bestaande apparaten en een plan voor de vernieuwing hiervan ontwikkeld. Ook wordt een systeem opgezet om tot betere keuzes te komen bij het investeren in nieuwe technologie.

PROGRAMMA VERBETERING FARMACEUTISCHE HULP


Efficiënte geneesmiddelen en hulpmiddelenvoorziening, dat is waar dit programma voor staat. De essentiële geneesmiddelen moeten voor iedereen beschikbaar zijn en gedekt zijn door de zorgverzekering. Daarnaast zal dit programma een systeem ontwikkelen voor het monitoren van het voorschrijfgedrag van de artsen. Door ervaringen uit te wisselen zal de voorschrijfkwaliteit worden verbeterd.

PROGRAMMA MODERNISERING EERSTELIJNSGEZONDHEISZORG


Iedere Surinamer moet toegang hebben tot de eerstelijnsgezondheidszorg. Van belang is hierbij een evenwichtige spreiding van eerstelijns gezondheidswerkers zoals, gezondheids-assistenten, artsen, tandartsen en apothekers. Om dit te realiseren zal er vestigingsbeleid, dat deze toegang garandeert, worden geformuleerd.

Daarnaast zullen er nieuwe huisartsen-spoedposten worden ingesteld voor Paramaribo.

Tevens wordt er een programma ontwikkeld waarbij de huisarts een centrale rol speelt bij het verbeteren van de leefstijl en het monitoren van risico factoren (zgn HEARTS initiatief).

Onder dit programma valt ook het ontwikkelen van een huisarts informatie systeem waardoor er betere uitwisseling van gegevens tussen ziekenhuis en huisarts zal zijn.

PROGRAMMA MODERNISERING GENEESKUNDIGE INSPECTIE EN ZORGCONTINUİT


Kwaliteit in de gezondheidszorg is belangrijk. Om deze kwaliteit te kunnen garanderen zal er een goed functionerende inspectie gezondheidszorg worden opgezet waarbij er ook zal worden gecontroleerd op geleverde kwaliteit. Daarnaast zal er een systeem voor de registratie en bijscholing van artsen en specialisten worden opgezet.

Verder wordt in dit programma inzichtelijk gemaakt waar knelpunten zitten op het gebied van zorgcontinuïteit. Dit kan zijn de levering van medische verbruiks artikelen. Dit programma zal dan voorstellen doen om tot oplossingen te komen.

PROGRAMMA MODERNISERING BELONINGSSTRUCTUUR & OPLEIDING GEZONDHEIDSZORG


Het primaire doel van dit programma is om een evenwichtige en motiverende beloningsstructuur te ontwikkelen voor alle medewerkers in de gezondheidssector. Het voorstel is om te komen tot een sectorbrede zorg CAO op termijn.  Inschaling van bv verpleegkundigen kan dan plaatsvinden op basis van de daadwerkelijke zwaarte en complexiteit van het werk e.e.a. gebaseerd op de specifieke taakstellingen van de respectieve gezondheidsinstellingen. Er zal ook een actie-plan worden opgesteld met als streven de braindrain (het vertrek van de hoger opgeleiden) te minimaliseren mede door nader onderzoek naar de “push en pull” factoren voor deze trend.  Ook zal er op basis van een situatieanalyse een plan worden gemaakt voor de opleidingen in de zorg waarbij het uitgangspunt zal zijn de behoefte raming op korte en lange termijn na verkregen info van de relevante stakeholders in de zorg. Dit opleidingsplan heeft tot doel om een beter carrière perspectief te bieden aan werkers in de zorg en barrières voor een vervolg opleiding zoveel als mogelijk weg te nemen.

PROGRAMMA PREVENTIE EN GEZONDHEISBEVORDERING


De werelddoelen (o.a. armoedebestrijding, recht op onderwijs, klimaatverandering, onrecht, ongelijkheid) voor duurzame ontwikkeling: Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn van toepassing op alle landen.  Ook Suriname zal de SDG’s op nationaal en internationaal niveau uit voeren. Dit zal tot uiting komen in dit programma waarbij er geïnvesteerd zal worden in preventie en gezondheidsbevordering. 

Er zijn al veel goede plannen ontwikkeld om de SGD doelen te behalen. De nadruk zal liggen op het uitvoeren van de plannen op gebied van gezonde leefstijl, betere moeder-kind zorg en betere mentale gezondheidszorg. Belangrijk is om de kindersterfte te verminderen door meer aandacht aan de zwangerschap te besteden en kindervaccinaties. Het belang van een gezonde levensstijl en mentale gezondheid zal steeds benadrukt worden.

PROGRAMMA INTEGRALE BEKOSTIGING & EFFICIENCY INTRAMURALE ZORG


De bedoeling van integrale bekostiging is om voor een bepaald zorgprogramma een integraal tarief te hanteren of te wel één tarief voor alle zorgactiviteiten aan alle zorgaanbieders. Het voordeel hiervan is dat de zorg dan efficiënter kan worden georganiseerd. Eveneens zal het af te leggen zorgpad van de patiënt goed uitgestippeld worden waarbij de eerstelijnszorg (huisartsen) een regierol zal vervullen.

Intramurale zorg betreft de zorg voor personen die kort of langdurig of onafgebroken verblijven in een instelling (ziekenhuis, verpleeghuis, instelling voor gehandicapten etc).

Met dit programma zal dit deel van de zorg beter worden georganiseerd (zorg dicht bij de patiënt) en gefinancierd worden. Met name de ouderen zorg (verpleeghuiszorg) zal aandacht krijgen.

PROGRAMMA MODERNISERING BAZO


Dit programma heeft als doelstelling om het zorgsysteem zodanig in te richten dat het financieel gezond wordt en blijft zodat de zorgkosten voor iedereen betaald kunnen worden. Het streven is dat voor iedere ingezetene de zorg op een hoog niveau altijd beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar is.  Belangrijk is dat iedereen weet op welke zorg men recht heeft en hoe dat wordt vergoed. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen van de geneeskunde en de financiële mogelijkheden.